Mon Inscription (Lao)

လိက္တၞံမည္ မႝဳံပႛဲဍဳင္လၜေတံ တႝဟ္နေသၢာံဒွ္ဒတုဲဖဪုတႜပညာမည္ မလၝတ္တၜလိက္တၞံတအ္တုဲ အဲ ပတိုန္ထ႓းကဪု ပႛဲမုက္လိက္ဗလံက္လိက္ပတ္မည္ဏံရ။ လိက္တၞံဏံ ကလိဂြံနင္ ႏူမာံဗှထ၀္(ရးျဇာ)။ ပရူဒဒွ္လိက္တၞံဏံ တႜပညာျပင္ေသတ္ မႝဳံယၞဳ(Guillon) ခ်ဴလ၀္ ဗတ္ဘာသာျပင္ေသတ္တုဲ အဲ ဗွ္ဟြံဒး။ ဗြဟ္လိက္ဂွ္ ဟြံဒးမၢး ဟြံတီပရူဒဒွ္လိက္တၞံဏံ မိက္ဂး။
သၞိက္ဂြံပံက္ဗွ္ မုက္လိက္တၞံဏံ ဗတ္ဘာသာျပင္ေသတ္မၢး ပံက္ဗွ္ဒႝဲါဏံညိ။ မအကၡရ္လိက္တၞံ လတူဂွ္ တႜပညာျပင္ေသတ္ (Guillon) ခ်ဴထ႓းလ၀္ နအကၡရ္ (Roman) သၞ၀္ဏံရ။
မအကၡရ္လိက္တၞံ၀ြံ နအကၡရ္ေခတ္လၞဳဟ္ သၵးခ်ဴမၢး အဲ ခ်ဴထ႓းကဪုဗြဲသၞ၀္ဏံရ။ ေဗႜတ္ဒၞံင္ေရာင္ ယ၀္သၵဟ္ သႜးအေခါင္ကုအဲညိ။ မအကၡရ္ အဲမခ်ဴထ႓းလ၀္ကဪုသၞ၀္ဏံဂွ္ ခ်ဴလ၀္ကဪုအကၡရ္နာဍဴ။ ေဍံဟြံမံက္မၢး Download ေကတ္ Link ေဍံ လတူေတံညိ။
၁။ ဝေါအ် ပု(ည)
၂။ တႝလ၀(ဏ္ဏ)
၃။ ဇိန်တကျာက်
၄။ … ကောအ် ဗိ(ဟာ)
၅။ ရ်ပြေင်မောယ်
၆။ လာငရ်ဇ္လော
၇။ ဝ်မောယ်လာင(ရ်)
၈။ ဝေါအ် ဍေက် မာ
၉။ င်ဇုအ်မောယ် …
၁၀။ …တ(နှာ)ပဗမောယ်
၁၁။ (ပညာ)ဝိတိမောယ်
၁၂။ …(ယ နောဝ်)
၁၃။ မောယ်ဍေဟ်အ
၁၄။ ဗာ လ

Kyaik Muh Tao-Bell Inscription

လိက္ ခႝိင္က်ာ္မုေ႒ာ ဍဳင္ဗေဂါ၀ြံ လက္ထက္အင္ဂလိတ္ မစၞိန္ျပမာန္လ၀္ေတံ အင္ဂလိတ္တံ ေကတ္ဏာ ဍဳင္ကာလကတၱာ ကၞိန္ဍဳင္အိႏၵိယေတံတုဲ ဗြဲႀကၜဏံ ကေလင္ေကတ္ဖ်ၜနင္တုဲ လၞဳဟ္ ႏြံဒၞံင္ ပႛဲတိုက္ထ႟း၀င္ ဂႜံင္က်ာ္လဂုင္ေတံ။ လိက္ခႝိင္၀ြံ ဒွ္ကြတ္တဲသၞိင္မန္ဟံင္သာ၀တှ ေခတ္လက္ကရၜအိုတ္ရ။ လိက္ခႝိင္၀ြံ တက္လ၀္ကဪုအကၡရ္နာဍဴ။ မိတ္သဟာဲ သၞိက္ဂြံဗွ္ဇၞန္လိက္၀ြံမၢး ေကတ္အကၡရ္ နာဍဴ Padauk ဒႝဲါဏံညိ။This post uses Padauk font. Please click the link above. After installing the font, the post appears in a correct form.

} စိရံ တိဋ္ဌန္တု သာသနံ။ ။ ကျာ်တၠလျး ၆ ဂၚေင်စရိတ် ပျးဒိုဟ် ရးမညဒေသ ဟံင်သာ၀တီ။ ပ္ဍဲဂိၝကာလဥတု ကျာ်ကောံကုအရှန်ဂမၠိုင် ကၠုင်စိုပ် ဂၞဴဗ္တီ ဇရေင်တၟံသုဒဿနမြင်သီတ။ ကာလဂှ် ကျာ်တီလမနွံပိုန် ဒက်ထဝဲါဇမၞး ဂတမုက္ခဝါ ဗွဲဒိုဟ်ဗၟံက်။ မှာထေသာရိပိုတ် သကိုပ်ပၞာန်ဓဝ် ဒၟံင်ဒိုဟ်သမၠုင်ကျာ။ မှာထေမုဂ္ဂလာန် ဒၟံင်သၟဝ်ကျာ။ မှာထေကဿပ ဒၟံင်ဒစိုဟ်နေရတိ။ မှာထေ

} ကစ္စာဲ ဒၟံင်ဒစိုဟ်ဗာယပ်ကျာ်။ မှာထေအနန်၊ မှာထေဂ၀မ္ပတိ၊ မှာထေအနုရုဒ္ဓ ဒၟံင်ဗၟံက် ဒစိုဟ်မုက္ခဝါကျာ်။ သက်သမိင်ဂှ် အဂ္ဂသာ၀က သီုအရှန်ဂမၠိုင် ဒၟံင်လၟေင်လၟေင်ရ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် ကျာ်တၠလျး ၆ ပျးလဝ် ဗွဲဒိုဟ်အနာဂတ်ဂတ ဒၞဲါဝွံ မှာစေတီမွဲ သ္ဒဟ်ဟေင်။ ဓာတ်အဲ ၁၂ ဒၟံင်ပ္ဍဲဥပ္ပစာဝွံ။ ဓာတ်သော်အဲ ၈ တၞုင်တန်။ ဓာတ်အဲ ၂၀ ဒၟံင်ဟေင် သ္တန်။ ဒၞဲါမှာထေသာရိပိုတ်မဒၟံင်ဂှ် သ္ဒဟ်ထာန်သုပတိတှိ

} တဥပနိသယမဟာစေတီင်္ဟေ။ ဒၞဲါမှာထေကဿပမဒၟံင်ဂှ် သ္ဒဟ်သတန်ထာန်ပူဇာနိယပရိဘောဂ စေတီဟေင်။ ဒၞဲါမှာထေကစ္စာဲမဒၟံင်ဂှ် သ္ဒဟ်ဒတဴသုပနိဿယပရိယတ္တိဓမ္မဝါဒဂရဟေင်။ ပ္ဍဲထာန် မှာထေမုဂ္ဂလာန်မဒၟံင်ဂှ် သ္ဒဟ်ဒတဴသမဟိဒ္ဓိကအဂ္ဂစ္ဆာသယဟေင်။ ထာန်မှာထေအနန်မဒၟံင်ဂှ် သ္ဒဟ်သု[မ္ပန္နသ]ကလရာဇာဝံင်သရိယ သ္ဒဟ်ဒမံင်ဨက

} ရာတ်ဂမၠိုင်။ ဒၞဲါဝွံ ဍုင်မွဲသ္တန်၊ ဟံင်သာ၀တီ ပြာကတ်ဗွဲယၟု။ ပ္ဍဲပထၟမဝါရ သၟိင် ၁၇ ဒတောဝ်၊ ဒုတိယဝါရ ၃ ဒတောဝ်၊ တတိယဝါရ ၇ ဒတောဝ်၊ စတုတှဝါရ ၃ ဒတောဝ်၊ ပဉ္စမဝါရ ၇ ဒတောဝ်။ ဗဓိရော သသော ဗာလောစ။ ဂနေစဟိ ဒုကတထာ မစ္စော သေနာပတိ သတ္တ၊ ပဉ္စဝါရ အကာရယိ။ လၟေင်နွံပ္ဍဲပါဠိ ပျးဒိုဟ်ပါင်ကျာ်တီလမနွံကုပုန် ပ္ဍဲသာသနာ ၂၂၉၀ သၞာံ၊ သက္ကရာတ်ဍုင် ၁၁၀၈

} သေနာပတိရာဇ် ပသၟိင် မင်မွဲဓဝ်စဟ်ပြကာ၊ ဍုင်ရးနိဂီု သ္ဂေဟ်သွဟ်ရာင်ဆာဲ။ သၟိင်ဨကရာတ် သၟိင်ဥပ္ပရာဇာ၊ ရာဇ၀င်သၟိင် မဟာအမာတ် ဒဴဗညာ သေထီ သမ္ငေဟ် ညးလွေဟ်ဂမၠိုင် ဂွံပ္တုဲ ဓဝ်ကုသဵု ဗဂဵုသာသနာ ဗွဲမလောန်။ ဒၞဲါမှာထေသာရိပိုတ်မတွဟ်ဓဝ်ပထာန် နူဨကရာတ်တမၠာ ခနှံဗ္ဒဟ်လဝ်ဇြပ် သီုပနှင်ဓဝ် တြက်ကၠုင် ဒဵုစိုပ်သာသနာ ၂၂၉၀။ ဇြပ်ပထာန်ဂှ် လီုအာတုဲ သၟိင်ဓဝ်ဇၞော် တၠပါ

} ရမီ တတြီဇှ် ညးမပြဲလောန် ပျးဒိုဟ် နွံကဵုသၟိင်ဥပ္ပရာဇာ မခနှံတုဲ၊ ပ္ဍဲသာသနာ ၂၂၉၂၊ သက္ကရာတ်ဍုင် ၁၁၁၀၊ ဂိတုပုဟ် ၁၄ မၟံက် တ္ငဲ ၆ ဒေံတၠညးသၟီဥပ္ပရာဇာ ခနှံဇြပ်ပထာန် ဒယိုင်အတဟ် ၄၀ ဒယိုင်အဓါတ် သီုတမြောတ်ဒယိုင် ၉၀၊ ခနှံတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာတ် ၁၁၁၁ ဂိတုပသာ် ၅ မၟံက် တ္ငဲ ၁၊ ဗဳသ္ကဝ် ပရန် မစိုပ်ရာပ် မဆိုက်ဗ္ဒက် ပ္ဍဲတွပ်ဒွက်နိုတ်တံဂှ် ကဵုခနှံရုပ်ကျာ်ပတ္တိမာရုပ် ၂ ဇကု ထဝဲါ ၆ သာံဒံင်အစာ၊ သလုင် ၆ သာံဒံ

} င်အစာ၊ ကဵုရပ်သြာန်ဗ္ကေတ် ထဝ်အပၠိတ်။ အယံင်အလာဂအီလမၠာ် တုပ်တဴရဴကျာ်ဂမျိုင်ကီု။ ပ္ဍဲပၞင်ဇၞော်အသၟဝ်ဂှ်လေ ကဵုခနှံလဝ် ရုပ်ကျာ်တြဲ ၂၈၊ ဒကဴ ၄ ဒိုဟ် ကျာ်ထဝဲါဇမၞော် ၂ ဇကုဂှ်လေ ရုပ်အရှန်အသဳတိသာ၀က ၄ ဇကု သီုကဵုမဂ္ညိာတ်ဒးရး ဖျေဟ်သြာန်ဗ္ကေတ် ထဝ် ရေင်တွဳဒၟံင်ဝုတ်ဒိုဟ်ကျာ်ဇၞော်။ ခါဂးဇြပ်ပ္ထာန်ဇၞော်ဂှ်လေ အစာဗိက္သဝ် ဓဇဲ ပါန်မုတ် မဆိုက်ဗ္ဒက် ပ္ဍဲသၞတ်ဗၜတ်ပစပ်ပရာပ် မဂ္ညိာတ်တဴ သီု

} ဒြင်ကာဲကရာံ ရုပ်ပ္ကဴသၠနာနာသာ် ကဵုခနှံတုဲ ဗွဲပွဳပဝူအပ္ဍဲမ္ငး ၄ ဒိုဟ် ၈ ဒိုဟ်တံဂှ် ကဵုရပ်သြာန်ဗ္ကေတ် ထဝ်အပၠိတ် ရုပ်ရဴပ္ကဴသတ်ပုံဇဝ် တဝ်သၠ ဂဵုလဟဵုလ္စး လျးဗ္စီခနှတဴ ရဴဇြပ်သုဓမ္မ ပ္ဍဲဇရေင်ကျာ်စောလာမူနိ ပ္ဍဲဍုင်သွဝ်ကီု။ ဗွဲအပ္ဍဲမ္ငးဇြပ်ကီုလေ သၟက်သတ္တံဂမၠိုင် ညာတ်တုဲ ဂွံသံင်ဝေဂဂှ် လၟေင်ဘုံဗြီု ဘုံသွဝ် ဘုံအပဲါ ၄ သီုဇာတ် ၅၀၀၊ ဇာတ် ၁၀၊ ဗွဲလၟေင်လၟေင်အုပ္ပတိ က္တဵုဒဒှ်ဂုန်ဒုဟ်ဂှ် အစာပါန်ခီတံ ချူသၜို

} န် ခနှံလဝ် နကဵုမှင်ထဝ် ဇာဲၚုလစ္မံက်ဗ္တာင် ဍာ်ဂအုဲ မဂၠိုင်ကဵုသာ် မစိစောန်ဒးရး ကဵုချူခနှံလဝ်တုဲ။ ပ္ဍဲသက္ကရာတ် ၁၁၁၄၊ ဂိတုမာ် ၁၅ မၟံက် ဖာပ်သင် ၅၀၀။ အပေါတ်ခရိခရာ မသာဓာကဵုဂမှီ မပ္တံသပိုင် သ္ငာ သကိုပ်ခါယဗန် ဗဗေင် နိင် တနိင် ထဍိုဟ်ဍာ်။ ပဲါနူဝွံ အပေါတ်ဒါန်မဂၠိုင်ကဵုသာ် စီရေင်တုဲ နကဵုတွိင်တွိုက်ဒယေဟ်လေဟ် မဂၠိုင်ကဵုဘာသာ ဝေင်ပေဲါ ဒုင်သဘင် ၃ တ္ငဲ စရိုဟ်ဍာ် သလးကဵုဒါန်ကဵုဂမှီ ဗမၞး

၁၀ } တမၠင်လအာတ်တံ။ ပ္ဍဲညးမကၠုင်သဂီုပေဲါတံဂှ်လေ ယာတ်အုပ်တဴပၠးဂၠး ဖျေဟ်ကဵုလာပ်ဇီအိုတ်။ ပ္ဍဲသာသနာ ၂၂၉၈၊ သက္ကရာတ် ၁၁၁၆၊ ဗွဲဒိုဟ်ဗၟံက်ပၞင်ပတ္တိမာရုပ်ဂှ် ဒမံင်မှာထေသာရိပိုတ်မတွဟ်ဓဝ်ပထာန် ဒၞဲါဂအာင်တၞံဂှ် ခနှံပၞင်ပြာသာတ် ၉ ဘုံ မဂ္ညိာတ် နတန်ရိုန် ထာန်ထာ ရုပ်ရဴပ္ကဴသတ်နာနာ ကဵုသၟာပါန်မုတ်တံ ပုတ်ခမှံဗ္ဒဟ်တုဲ သၟာဗ္ကေတ်သြာန် လံက်ဗ္ဂောဝ် ဗ္ကေတ်သြာန်တုဲ သၟာထဝ်တံ လံက်ထဝ်အပၠိတ် သီု

၁၁ } လျး လ္စးဒဟဵု ဂဵုခၠင် ဂ္ညိာတ်ညေံညံ လစတ်လၜတ်လမောဝ်တဴ ရဴပြာသာတ်မှာပနာဒကီု။ ပ္ဍဲသာသနာ ၂၂၉၈ သက္ကရာတ်ဍုင် ၁၁၁၆ ဂိတုဂထိုန် ၁၄ စွေက် တ္ငဲ ၃ ဗွဲဒိုဟ်သၟဝ်ကျာဇြပ်ဂှ် ခနိင်မွဲ လျိုင်သၠာ် ၇၀၀ ကဵုသၟာသောန်တံ သောန်ခနှံတုဲ ထၜုတ်ပ္တန်လဝ်၊ ဇြပ်ပထာန် ပၞင်ဓဝ်ပတ္တိမာရုပ် သုတ်ဇာတ်သီခနိင် နတြီဇဟ်အဲဥပ္ပရာဇာ မဂနှံလဝ် ကာကုသဵု ဂွံဇိုန်ပိုန်ကဵုမိအံက် မအံက်အဲ၊ ဇိုန်ပိုန်ကဵုကောအဲ သၟိင်ဓဝ်ဇၞော်တၠ

၁၂ } ပါရမီ တၠတြီဇဟ် ညးမပြဲလောန် ဒဵုတဝဵုသင်ခရ ၁၂၀ ပြဲ ကဵုဂွံမင်မွဲသတ်ဍုင်ရးနိဂီု ယိုက်ဒိုက်င်္မမွဲသာသနာ သီုဗဗွဲဓဝ် လတူနန်ထဝ် သၟဝ်တ္ဍိုင်ဗ္တာင်ညိ။ ။ဇိုန်ပိုန်ကဵုညးမဒဟ်ဒတောဝ် တၞောဝ်ဝေါင်သ ရာဇ၀င် မာတာကုလာ ပိတုကုလာ၊ ဇိုန်ပိုန်ကဵုသၟိင်မဟာအမာတ်ဒဴဗညာ၊ ဇိုန်ပိုန်ကဵုသေထီ သမ္ငေဟ် ဂဟပ်ပတိ ညးလွေဟ်ဂမၠိုင်။ အဲပၠန်လေ တြီဇှ်ဂွံခနှံလဝ် ကာကုသဵုတံဝွံ လံသ္စိုပ်နိဗှာန်

၁၃ } ဗဟူသူတော အနန္ဒောစ၊ ဗဟူဓမ္မော သာရိပုတ္တော။
မဟိဒ္ဓိကော မုဂ္ဂလာနော၊ ပုည၀န္တော သိ၀လိထေရော
၀ဏ္ဏ၀န္တော ကစ္စာယနော၊ ဒိပ္ပစက္ခု အနုရုဒ္ဓေါ။
အရောဂေါ ဗာကုလထေရော၊ ဝေသန္တရ သမောစာဂေါ။
အာယုဒိဃော နေမိရာဇာ၊ မေလိန္ဒေန သမံ ပုစ္ဆာ။
နာဂသေနာ ဝိဝဇ္ဇနာ၊ ဘဝေ ဘဝေ ဘ၀တု မေ။
ဗုဒ္ဓေါ ဟောတု အနာဂတေ။ ။ဇၟာပ်

၁၄ } ဇၟာပ်ဘဴဘ၀ ဆမဂၚေင်ဒၟံင် ပ္ဍဲသံင်သာဝွံဂဟ် တိုင်ရာဒနာမိက်ဝွံ ပိုန်မၞိဟ် ပိုန်သွဝ် မန္ဓာတ်စက္က်၀ဝ် ကိုဝ်ဂွံစသိုင် ဍိုက်ပေင်တုဲ၊ ကနတ်တဲ ဒဒဟ်ပါရမီသဗ္ဗညုတညာန် ကဵုဍိုက်ပေင်တုယ် သတ်မတၞီဂၠက်ဒၟံင် ပ္ဍဲသြဃ ၄ ဂဟ် ကိုဝ်ဂွံဟံင်ဖျဴဗစိုပ် ကမိန်ဍုင်ဇၞော်နိဗာန် ထာန်မဒှ်ဇနူကျာ်အရှန်တမၠာညိ။

လိက်ခၞိင်ကျာ်မုဋ္ဌော ဍုင်ဗဂေါဝွံ လက်ထက်အင်ဂလိတ် မစၟိန်ပြမာန်လဝ်တေံ အင်ဂလိတ်တံ ကေတ်ဏာ ဍုင်ကာလကတ္တာ ကၟိန်ဍုင်အိန္ဒိယတေံတုဲ ဗွဲကြဴဏံ ကလေင်ကေတ်ဖျဴနင်တုဲ လၟုဟ် နွံဒၟံင် ပ္ဍဲတိုက်ထ္ၜး၀င် ဂၠံင်ကျာ်လဂုင်တေံ။ လိက်ခၞိင်ဝွံ ဒှ်ကွတ်တဲသၟိင်မန်ဟံင်သာ၀တဳ ခေတ်လက်ကရဴအိုတ်ရ။

Kyaik Sanglan-Bell Inscription

လိက္ ခႝိင္က်ာ္သင္လာန္၀ြံ တက္လ၀္ကဪုအကၡရ္နာဍဴ။ မိတ္သဟာဲ သၞိက္ဂြံဗွ္ဇၞန္လိက္၀ြံမၢး ေကတ္အကၡရ္ နာဍဴ Padauk ဒႝဲါဏံညိ။
This post uses Padauk font. Please click the link above. After installing the font, the post appears in a correct form.

၁ } တိလလောက်ပိ ပပရိနိဗ္ဗာန် ၜါလ္ငိမ်ဒပဟ်စောဟ်စၞာမ် တရဴဂတု ၜါစောဟ်ၜါတ္ငဲ ကလိအာတုဲ၊ ပ္ဍဲဂတုမြိက္ကသိုဝ် ဒပဟ်မမံက် တ္ၚဲသောက် လက်မကဝ်၊ သၟီမွဲမဟိမုသိင်ဂသူရ မပ္ကင်ရင်တဴ ဍုင်မဟ်လမ္လိုမ်၊ မွဲကိုတ်တရဴလက္က်ကသာပ် သလးတုဲ၊

၂ } မသောန်ဂနိင်ဝေါအ်။ နအနုဘဴကုသိုဝ်ဝွံအ် ဗြဲပ္ဍဲကာလ၀ဿကာလဥတု ကိုဝ်ဂူတဴဒမ္လိညိ။ သၟိင်ဂမ္လိုင် တိဇနောက် ပဗွဲဓဝ် ကိုဝ်ပပ္ကင်ရင်တဴညိ။ သတ်ဂမ္လိုင် ပ္ဍဲရတ်ပိ ကိုဝ်င်္သ္ဇုတဴဒမ္လိ၊ မလှိင်တဴ ပ္ဍဲကုသိုဝ် မနွံတံဍေဟ်ဒါန် ကိုဝ်ဒဟ်တဴဒမ္လိညိ။

၃ } ကာလေ၀ ၀ဿန္တု သဒါ ပယောဒါ။ ဓမၞေန ပါလေန္တု မဟီမဟိန္ဒာ။ သတ္တာ၀သန္နာ ရတနတ္တယသၟိံ။ ဒါနာဒိ ပုညာဘိရတာ ဘ၀န္တု။ သဒါ ရက္ခန္တု ရာဇာနော။ ဓမၞေနေ၀ ဣမံ ပဇံ။ နိရတာ ပုညကမၞေန။ ဇောတေန္တော သတ္ထာ သာသနံ။ ဣမေစ ပါဏိနော သဗ္ဗေ။

၄ } သဗ္ဗဒါနိရုပဒ္ဒဝါ။ နိစ္စံ ပဏျာနသပ္ပါ။ ပပ္ပေါန္တု အမတံ ပဒံ။ သက္ကရာတ် ၈၈၉။ ခေမာ၀။
သၟီမပ္ကင်ရင်ဍုင်မဟ်လမ္လိုမ် မလောန်အာတုဲ မဂေါအ်ပတလယာန်စိင် ညံင်သၟဳသိင်ဂသူရ မပ္ကင်ရင်
မဟ်လမ္လိုမ် ဟမွဲ။

Cetoi Mra Inscription (Pali)

လိက္တၞံရာဇကုမာရ္ ဘာသာပါဠိ၀ြံ တက္လ၀္ နအကၡ၀္နာဍဴ (Padauk) ေရာင္။ ဗွ္ဟြံဂြံမၢး Download ေကတ္မအကၡ၀္ေဍံ ဒႝဲါဏံညိ။
ၐြဳ။ ဗုဒ္ဓါဒိကံ ၀တ္ထု၀ရံ နမိတွာ ပုညံ ကတံ ယံ ဇိနသာ
သနသၟီ အနာရိကံ ရာဇကုမာရနာမဓေယျေန ၀က္ခာ
မိ သုနာထ မေ တံ ။ နိဗ္ဗာနာလောကနာထဿ အဝီ
သာဓိကေ ဂတေ သဟဿေ ပန ၀ဿာနံ ဆသတေ ဝါ ပရေ တ
ထာ ။ အရိမဒ္ဒနနာမသၟဳ ပုရေ အာသိ မဟဗ္ဗလော ရာဇာ
တိဘု၀နာဒိစ္စော ဥဒိစ္စာဒိစ္စဝံသဇော ။ တဿာသေ
ကာ ပိယာ ဒေဝိ သာ တိလောက၀ဋံသိကာ ဟိ
တေသိ ကုသလာ သဗ္ဗကိစ္စေသု ပန ရာဇိနော ။ တ
ဿာသေကော သုတော ရာဇကုမာရော နာမ နာမ ေ
တာ အမစ္စော ရာဇကိစ္စေသု ဗျာ၀တော သတိမာ
ဝိဒူ ။ အဒါ ဂါမတ္တယံ တဿာ ဒေဝိယာ သော မ
ဟိပတိပသန္နော သဗ္ဗဒါ ဒါသပရိဘောဂေန ဘုည္ဇိတုံ
။ အနိစ္စတာ ၀သံ တဿ ဂတာယ ပန ဒေဝိယာ ရာ
ဇရာဇကုမာရဿ အဒါ ဂါမတ္တယံ ပုန ။ အဝီသ
တိ၀ဿာနိ ရဇ္ဇံ ဓမၟေန ကာရိယမာရနန္တိကရောဂဿ
၀သံ ပတ္တေ နရာဓိပေ ။ သရန္တော ဓမၟရာဇဿ မဟန္တဂု
ဏသညယံ ကာရေတွာ သတ္ထုနော ဗိမ္ဗံ သဗ္ဗသော၀ဏ္ဏ
ယံ သုဘံ ။ ဂဟေတွာ တံ မဟန္တေန သက္ကာရေန သုမာနသော
ဥပသကႅမၟ ရာဇာနံ အာဟ စိန္တိတမတ္တနော ။ ဘာဂံ ကတွာ
နိဒံ သတ္ထုဗိမ္ဗံ သော၀ဏ္ဏယံ သုဘံ အကာသီ ဝေါ ၀
ရံ ပုညံ သာမိ တုမှေ နုမောဒထ ။ ဂါမတ္တယံ ပိ ဝေါ
သာမိ ပုဗ္ဗေ ဒိန္နန္တု မေ အဟံ ဣမဿေ၀ မုနိန္ဒဿ ဒေမိတ
ည္စာနုမောဒထ ။ ဨဝံ ဝုတ္တေ မဟဳပါလောရောဂေ
နာတုရမာနသော သာဓုသာဓူတိ ၀တွာန တုဟတ္ထော
ပမောဒိတော ။ ဒယာပရော မဟာ ထေရော ထေရောမုဂ္ဂလိ
ပုတ္တကော သုမေဓတ္တ သုမေဓောတိလဒ္ဓနာမော စ ပဏ္ဍိတော
ဗြဟၟပါလော တထာ ဗြဟၟဒေဝေါ သမ္ပန္နသဳလဝါ သောနော
ဗဟုဿုတော သံဃသေနဝှေါ ဝရပဏ္ဍိတော ။ ဨတေသံ ပ
န ဘိက္ခူနံ သံမုခါ သော သုမာနသော ဇလံ ပါတေသိ ကတွာန သ
က္ခိန္တု ၀သုဓာ တလံ ။ တတော သော တံ မဟာမစ္စော ဗိမ္ဗံ သော၀
ဏ္ဏယံ သုဘံ ပတိါပိယကာရေသိ ဂုဟံ ကည္စနထူပိကံ ။
ကတွာန မဂႅလံ ဗုဒ္ဓပတိမာယ ဂုဟာယစ အကာသေဝံပဏဳ
ဓာနံ နိဗ္ဗိန္နော ဘ၀သကႅတေ ။ ကရောန္တေန မယာ ဨတံ ယံ ပု
ညံ တံ သမာစိတံ ဟောတု သဗ္ဗညုတညာဏပတိဝေဓာ
ယ ပစ္စယော ။ ယတ္တကာတု မယာ ဒါသာဂါမတ္တယနိဝါ
သိနော ဒိန္နာ ဂုဟာယ သော၀ဏ္ဏပတိမာယ မဟေသိ
နော ။ ပုတ္တော မေ ဝါ ပပုတ္တော ဝါ အညော ဝါ ပန ညာ
တကော ယော ကောစိ ပါပသံကပ္ပော နရော အဿဒ္ဓ
မာနသော ။ ကရေယျုပဒ္ဒုဝံ တေသံ ဒါသာနံ သော နရာဓမော
မေတ္တေယျဒိပဒိန္နဿ ဒဿနံ နာဓိဂစ္ဆတူ
တိ ။ ၀ ။


Cetoi Mra Inscription

လိက္တၞံမန္ေစတှျမ (ရာဇကုမာရ္) သၞ၀္ဏံ အဲ တက္စမ္ရံင္ကဪု Padauk Font မအကၡရ္နာဍဴတုဲ မိတ္သဟာဲတံ ဗွ္ဟြံဂြံ ယ၀္သၵဟ္ ေကတ္မအကၡရ္နာဍဴ Padauk ဒႝဲါဏံညိ။
ၐြီ။ နမော ဗုဒ္ဓါယ။ ၐြီ။ သာသ်ကျေက်ဗုဒ္ဓတိလေႝယ်

ကုလိအာရ် မောယ်လ္ငိမ်တုရောဝ်က္လံၜာရ်စွသ်ဒိည္စာမ်စၞာမ်

တုယ်။ ဍေယ်ဍုင်အရိမဒ္ဒနပုရ်ဝေါအ် သၟိင်ၐြီတြိဘု၀နာဒိ

တျဓမၟရာဇ ဒသ်။ ဂၞကျေက်သၟိင်ဂေါးဟ်မောယ် တြိ

လောက၀ဋံသကာဒေဝီဣမောအ်။ ကောန်ဂၞကျေက်ဂေါး

ဟ် ရာဇကုမာရ်ဣမောအ်။ သၟိင်ဂေါးဟ် ကိလ်ဍိက်ပိတွာ

ည် ကုဂၞကျေက်ဂေါးဟ်။ ကာလ်ဂၞကျေက်ဂေါးဟ် စုတိ

အာရ်။ အ္ၚတ်ကိယႝာဂၞကျေက်ဂေါးကုဍိက်ပိတွာည်ဂေါး

သၟိင်တုန် ကိလ်ကုကောန်ဂၞကျေက်မဣမောအ်ရာဇကု

မာရ်ဂေါး။ သၟိင်ဂေါးဟ် ကၟိန်ၜာရ်စွသ်ဒိည္စာမ်စၞာမ်တုယ်

ကာလ်သၟိင်ဂေါး အ္ဇေယ်ညန်သ္စုတိ ကောန်ဂၞကျေက်မဣ

မောအ်ရာဇကုမာရ်ဂေါး မိရ်နသ်ဂုဏ်မသၟိင်ဣည္စိမ်

ဇိကုႝကိန္ဒံကျေက်ထရ်မောယ် အာရ်တုၜောက်သၟိင်မု

နသ်ရောဝ်ဝေါအ်။ ကျေက်ထရ်ဝေါအ် ဨယ်ဍိက်ပရံ

ပါအ် တိလႝဍိက်ပိတွာည်မတိလႝကိလ်ကုဨယ်ဂေါးဟ်

ဨယ်ဍိက် ကိလ်ကုကျေက်ဝေါအ် တိလႝအနုမောဒနာဒအ်။

။ကာလ်ဂေါး သၟိင်သ္ဍိက်ဂပ္ပုမသ် ထိစ်အာထိစ်အာ သၟိင်ပ

သာဓုကာရ်။ ကာလ်ဂေါးဟ် တိလႝပေါယ်မှာထေရ် တိစာ

ရ်မုဂ္ဂလိပုတ္တတိဿတ္ထေရ်၊ တိစာရ်သုမေဓပဏ္ဍိတ်၊ တိ

စာရ်ဗြဟၟပါလ်၊ တိစာရ်ဗြဟၟဒိဝ်၊ တိစာရ်သောန်

၊တိစာရ်သဃႅသေန၀ရပဏ္ဍိတ်၊ ကိန္တတိလႝ

တဂေါး သၟိင်စုတ်ဍေက်ဟန်တိ။ ဗ္လးဂေါး ကောန်ဂၞကျေ

က်မဣမောအ်ရာဇကုမာရ်ဂေါး ကေတ်ကျေက်ထရ်ဂေါး

ထာပနာကန္ဒံဂေုါဟ်စ္လောင်ထရ်ဝေါအ်။ ကာလ်ဗုသစ်ကျေ

က်ဂေုါဟ်ဝေါအ် ကောန်ဂၞကျေက်ဂေါး ကေတ်သက်မုန

လောရ်မောယ်တွာည်၊ ရပါယ်မောယ်တွာည်၊ ညးဟ်ဂိရ်ဥ

ယ်မောယ်တွာည်၊ အ္ၚတ်ဍိက်ပိတွာည်ဂေါး စုတ်ဍေက်ကု

ကျေက်ထရ်မထာပနာဟိန်ဂေါးဝေါအ် ရာဓနာရောဝ်ဝေါအ်

။သိန္ဒြင်ဨယ်ဝေါအ် သြရ်ဒသ်ဟေတ်ကုဂွေါအ်သဗွႝညုတ

ညာဏ်။ ကောန်ဨယ်လး၊ စောဝ်ဨယ်လး၊ ကုလော

ဨယ်လး၊ ညးစ္အေင်လး၊ ယလ်ပဥပဒြောဝ်ကုဍိ

က်မဨယ်ကိလ်ကုကျေက်ဝေါအ် ယင်ညိရ်ညာစ်ကျေ

က်တြေယ်မေတ္တေယ် လးသြရ်ဍေဟ်ဂေါအ်။ ၀ ။